[вход] Биография

1. Презиме, фамилно име: Александров Паунов
2 .Име: Марин
3. Дата на раждане: 06 май 1961
4. Националност: Българин
5. Образование:
Учебно заведение: Университет за национално и световно стопанство, София
Дата: от - дo Декември 1987 - 1991
Образователна степен(и) или диплома)и):
Доктор по икономика
Завършил с отличен успех

Учебно заведение:
Университет за национално и световно стопанство, София
Дата: от - дo Октомври 1980- Юни 1985
Образователна степен(и) или диплома)и):
Бакалавър по икономика Магистър по икономика
Завършил с отличен успех

Учебно заведение:
Университет за национално и световно стопанство, София
Дата: от - дo Октомври 1981- Юни 1985
Образователна степен(и) или диплома)и):
Диплома за втора специалност „Икономическа журналистика”

Учебно заведение:  114 Английска езикова гимназия - София
Дата: от - дo Септември 1976- Юни 1980
Образователна степен(и) или диплома)и):
Средно образование с езикова подготовка
Завършил с отличен успех
6.Езикови умения:  (5 е най-високата степен)
Език Говорим Писмен
Английски 5 5
Руски 4 5
френски 3 2
чешки 3 2
полски 3 2
Български (майчин) 5 5
7.Членство в професионални организации:
Съюз на учените в България

Българска Асоциация за управление и развитие на човешките ресурси

Харвард Клуб - България
8. Други умения:
Добри умения за работа с Microsoft Office, Internet, презентационна техника, професионални умения на преподавател  
9.Настоящи длъжности:
Професор в УНСС - София, НБУ - София

Лектор по мениджмънт и бизнес стратегии  

Управител на ДИНО-ИМ; СБКГ (малки консултантски фирми)

Член на Съвета на директорите на Сентинел Асет

Мениджмънт, Сентинел Рапид и Сентинел Принсипал
(договорни инвестиционни фондове)

Международен консултант на свободна практика
10. Специализации с ранга на „гостуващ учен” или „следдокторски изследвания”
UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE (Милано-Италия, 1991),

HARVARD UNIVERSITY – GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION (Бостън, САЩ, 1992-1993 и 1998),

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE – CENTRE FOR ECONOMIC PERFORMANCE (Лондон, Великобритания, 1992),

AOTS – MITI (Международен учебен център при Министерството на индустрията и външната търговия на Япония, Токио, Япония, 1994),

ЕЛКЕПА (Гръцки център по производителност, Атина, Гърция, 1991
11. Участие в по-крупни проекти
Страна

Дата: от - дo

Наименование и кратко описание на проекта


България Август 2001 – Юли 2003
София

Проект "Оценка на изпълнението, заплащане и израстване в кариерата в държавната администрация"
Проект на Министерството за международно развитие (ММР) на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, изпълняван от Public Administration International (PAI), Великобритания, международен консултант по управление на човешките ресурси

Разработване и внедряване на формат за длъжностни характеристики, система за оценка на изпълнението, заплащане, овързано с изпълнението и система за израстване в кариерата, свързано с оценката на изпълнение в държавната администрация

България Септември 2004 –
Октомври 2005
София

Проект “Усъвършенстване на системата за управление на човешките ресурси в българската държавна администрация”
Проект на UNISYS – Belgium, международен консултант по управление на човешките ресурси

Анализ и усъвършенстване на системата за УЧР и внедряване на единна информационна система

България 2006

Местен консултант
Проект  “Институт по публична администрация и европейска интеграция: Развитие на управленските умения на висшите държавни служители”
Проект на ФАР, реализиран от Nomisma– Италия

България 2007

Експерт обучение
Проект “EuropeAid/121556/D/SER/BG: Техническа помощ на ИПАЕИ при проектирането на програми за обучение и при обучението на представители на малцинствените групи и групите в неравностойно положение”
Проект финансиран от ФАР и реализиран от Консорциум S.I.C.I Dominus (Испания) – MHF (Унгария)

България 2008-2009

Ключов експерт
Проект: “Извършване на консултантска и практическа дейност във връзка с подобряване на политиката по управление на човешките ресурси и изготвяне на стратегия за управление и развитие на човешките ресурси за периода 2008-2011 г. в Държавен фонд Земеделие”
Проект, реализиран от Консорциум: УИГ и партньори, УИГ Интернешънъл, УИГ България и София консултинг

12. По-важни консултации
 • “Булмонт (Монтажи ООД);
 • БГА 'Балкан' (Съюз на летците от гражданската аваиация);
 • 'Плама' – Плевен;
 • Coca Cola Bottlers - София,
 • Самекс ООД (Франчайз за България на KFC);
 • AEЦ ‘Козлудуй’
 • Тека ООД – София
 • Glaxo-SmithKline Plc – България и регион
  и др.
13. По-важни публикации (книги)

Над 50 по-значими публикации – студии, статии и книги (в т.ч. в чужбина) в областите: мениджмънт, организация на труда и управлението, Управление на човешките ресурси, Стратегическо управление, в т.ч. следните книги с учебен и монографичен характер:

 • Организационно поведение, Сиела, София (три издания),
 • Организационна култура, Дино-ИМ, Стопанство, София, (две издания),
 • Стратегии на бизнеса, Стопанство, София, (три издания),
 • Мотивация, Стопанство, София, 2002
 • Стратегическо управление на човешките ресурси, Стопанство, София, 2004.
 • Икономика на труда (учебник, в съавторство) – Тракия, Пловдив, (три издания)
 • Трудова мотивация, Сиела (2009)
 • Ценностите на българите: съвременен портрет на европейски фон, Стопанство, София, 2009

Организационно поведение е наградена за най-успешнатапубликация от издателство 'Сиела'. Стратегии на бизнеса е наградена за най-успешнатапубликация за период от 4 години през 1996 от Съюза на учените в България.

14. По-важни университетски лекционни курсове
Разработване и за първи път въвеждане в България на лекционни курсове по
 • Организационно поведение,
 • Корпоративни (организационни) култури,
 • Стратегии на бизнеса
 • Стратегическо управление на човешките ресурси
 • Трудова мотивация.
15. Професионален опит
Дата: от - дo 1988 – до сега
Местонахождение България, София
Предприятие Университет за национално и световно стопанство,
Катедра "Труд и социална защита"
Длъжност Професор

Дата: от - дo 1994 – 1997
Местонахождение България, София
Предприятие Университет Темс Вели (Лондон)
Длъжност Лектор по мениджмънт и бизнес стратегии

Дата: от - дo 1999 – 2001
Местонахождение България, София
Предприятие Висше училище по застраховане и финанси
Длъжност Лектор по мениджмънт и бизнес стратегии

Дата: от - дo 1991 – 1992
Местонахождение България, София
Предприятие ЕСМИ ООД (производство и внос/износ на машини)
Длъжност Съдружник и изпълнителен директор

Дата: от - дo 1990 – до сега
Местонахождение България, София
Предприятие ДИНО-ИМ; СБКГ (малки консултантски фирми)
Длъжност управител

Дата: от - дo 2005 – до сега
Местонахождение България, София
Предприятие Сентинел Асет мениджмънт, Рапид, Принсипал (договорни фондове)
Длъжност Член на Съвета на директорите

Дата: от - дo 1996 – 1999
Местонахождение България, София
Предприятие ОНПФ “Златен лев”
Длъжност Член на управителния съвет

Дата: от - дo 1997 – 1999
Местонахождение България, Хасково
Предприятие МАНУЕЛА АД
Длъжност Зам. председател на съвета на директорите

Дата: от - дo 1997 – 1999
Местонахождение България, Харманли
Предприятие ХАТЕКС АД
Длъжност Зам. председател на надзорния съвет

Дата: от - дo 1998 – 1999
Местонахождение България, Радомир
Предприятие ГАЛКО АД
Длъжност Зам. председател на съвета на директорите

Дата: от - дo 1998 – 1999
Местонахождение България, Пазарджик
Предприятие МЕБЕЛ ЛУКС АД
Длъжност Председател на съвета на директорите

Дата: от - дo 2007 – сега
Местонахождение България, София
Предприятие Нов Български университет
Длъжност Професор
16. Други интереси
литература (вкл. публикувани произведения)
музика
компютри (графичен дизайн)
ски (диплома за категория)
мотокрос
леководолазен спорт (диплома за правоспособност)
езда