[вход] Биография

ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ
на проф. д.н. Марин Паунов

Име: Марин Александров Паунов
E-mail: paunovm@abv.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 06.05.1961, София

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ, НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ Почетен член на Европейската асоциация по приложна психология
Носител на Грамота за високи научни постижения на Съюза на учените в България
Носител на Почетна грамота на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ на УНСС
Член на Съюза на учените в България
Член на Harvard Club of Bulgaria
ОБРАЗОВАТЕЛНИ И НАУЧНИ СТЕПЕНИ
Учебно заведение:Университет за национално и световно стопанство,
София
Дата2020
Образователна / Научна степенДоктор на науките

Учебно заведение:ВАК/Университет за национално и световно стопанство, София
Дата1991
Образователна / Научна степенДоктор по икономика

Учебно заведение:Университет за национално и световно стопанство, София
Дата1985
Образователна / Научна степенМагистър по икономика
Втора специалност – Икономическа журналистика

Учебно заведение:114 Английска езикова гимназия, София
ДатаСептември 1975- Юни 1980
Образователна / Научна степенДиплом средно образование
(и езикова компетентност
ТРУДОВ ОПИТ
1988 – до момента

Университет за национално и световно стопанство Катедра „Човешки ресурси и социална защита“

Научен сътрудник III ст.(1988), Научен сътрудник I ст.(1991), Главен асистент (1992), Доцент (1996), Професор (2011)

РАЗРАБОТЕНИ, ВЪВЕДЕНИ (за първи път в България) И ПРЕПОДАВАНИ В БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ ПО:

  • Организационно поведение
  • Организационна (корпоративна, икономическа) култура
  • Стратегии на бизнеса и стратегическо управление на човешките ресурси
  • Трудова мотивация
  • Развитие на човешките ресурси

Освен тях: Икономика на труда, Управление на човешките ресурси

За последните 10 години (от 2010/2011 до 2020/2021 г.): 832 часа средногодишна лекционна натовареност в бакалавърска и магистърска степен на български и английски език

  • Директор (Декан) Бакалавърска степен на обучение 2004-2011 г.
  • Член на Факултетен съвет и Факултетен научен съвет 1991-…….
  • Член на Съвет по научноизследователска дейност на УНСС 2016-2020 г.
  • Член на Редакционен съвет на Научни трудове на УНСС 2012-2016 г.

Научно ръководство на 4 докторанта (1 текущ и 3 защитили успешно) и множество дипломанти (магистърски тези)

1994 – 1997 Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) (хон. преп.)
1999 – 2001 Thames Valley University (London)/УНСС (хон. преп.)
2006 – 2010 Нов Български Университет (хон. преп.)
1994 – до момента Sofia Business Consulting Group (SBCG) АД (Президент)
2005-2010 Сентинел инвестиционно дружество (Член на Съвета на директорите)
1997-2000

ГАЛКО АД, гр. Радомир
(Заместник-председател на Надзорния съвет)

МАНУЕЛА АД, гр. Хасково
(Заместник-председател на Съвета на директорите)

ХАТЕКС АД, гр. Харманли
(Заместник-председател на Надзорния съвет)

МЕБЕЛ-ЛУКС АД, гр. Пазарджик
(Председател на Съвета на директорите)

ЗЛАТЕН ЛЕВ АД, гр. София
(Член на Управителния съвет)

1986-1988 Научноизследователски институт по труда,
гр. София (Специалист (1986)
Научен сътрудник III ст. (1987))
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ
(ИЗБРОЕНИ СА МЕЖДУНАРОДНИТЕ)
2001-2004 Международен проект "Оценка на изпълнението, заплащане и израстване в кариерата в държавната администрация"
(PAI, London, UK)
2004-2005 Международен проект “Усъвършенстване на системата за управление на човешките ресурси в българската държавна администрация”
(UNISYS, Belgium)
2006 Международен проект “Институт по публична администрация и европейска интеграция: Развитие на управленските умения на висшите държавни служители”
(Nomisma, Bologna)
2007 Международен проект “EuropeAid/121556/D/SER/BG: Техническа помощ на ИПАЕИ при проектирането на програми за обучение и при обучението на представители на малцинствените групи и групите в неравностойно положение”
(SICI DOMINUS, Spain)
2008-2009 Международен проект “Извършване на консултантска и практическа дейност във връзка с подобряване на политиката по управление на човешките ресурси и изготвяне на стратегия за управление и развитие на човешките ресурси за периода 2008-2011 г. в Държавен фонд Земеделие”
(WIG International)
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
1991El.Ke.Pa.
Атина, Гърция
1992Universita Cattolica del Sacro Cuore
Милано, Италия
1992-1993HARVARD University, Graduate School of Business Administration
Бостън, САЩ
1993LSE (London School of Economics and
Political Science)

Лондон, U.K.
1994AOTS, Ministry of International Trade
and Industry

Токио, Япония
1995SESMA
Атина, Гърция
1998HARVARD University, Graduate School of Business Administration
Бостън, САЩ
2004P.A.I. (Public Administration International)
Лондон, UK
ПУБЛИКАЦИИ
(ОБЩО 83, ОТ КОИТО 21 МОНОГРАФИИ И 33 СТАТИИ И СТУДИИ)
ПРЕДСТАВЕНИТЕ ТУК СА ИЗБРАНИ МЕЖДУ ТЯХ. МНОГОКРАТНИТЕ ИЗДАНИЯ
СА ПРЕДСТАВЕНИ ТУК С ПОСЛЕДНОТО.
1.Паунов, М., Стратегии на бизнеса - четвърто допълнено издание, Издателски комплекс на УНСС, София, 2019, 257 с., ISBN 978-954-644-354-0
2.Паунов, М., Организационно поведение – четвърто преработено издание (в съавторство с М. Паунова и А. Паунов), СИЕЛА, София, 2013, 343 с., ISBN 978-954-28-1250-0
3.Паунов, М., Трудова мотивация – второ преработено и допълнено издание, СИЕЛА, София, 2009, 251 с., ISBN 978-954-28-0388-1
4.Паунов, М., Организационна култура - основно преработено и допълнено издание, Издателски комплекс на УНСС, 2015, 300 с., ISBN 978-954-644-695-4
5.Паунов, М., Мотивация: за добрите резултати и лоялността на хората, с които работим, Университетско издателство «Стопанство», София, 2001, ISBN 954-494-445-1
6.Паунов, М., Емоции, организационно поведение и човешки ресурси. С изследване на емоционния дисонанс и емоционното усилие като фактор за качеството на трудовата изява, ангажираността към организацията и удовлетвореността от труда, Авангард Прима, София, 2010, 335 с., ISBN 978-954-323-766-1
7.Паунов, М., Ценностите на българите – съвременен портрет на европейски фон, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2009, 105 с., ISBN 978-954-644-073-0
8.Паунов, М., Човешката емоционалност в поведенските науки и практиката на управлението, Годишник „Научни трудове“ на УНСС, 2012, ISSN 1312-5486
9.Паунов, М., Емоциите на човешкия ресурс – за ролята на емоционалността в управлението и работата с хора, Издателски комплекс на УНСС, София, 2012, 195 с., ISBN 978-954-644-294-9
10.Паунов, М., Мотивационният проблем в поведенските изследвания, сб. Научни трудове, УНСС, 2001, ISSN 0861-9344
11.Паунов, М., Емоциите в организационното поведение: закъснялата революция и родилните й петна, Икономически алтернативи, бр.3, 2009 ISSN 1312-5281
12.Паунов, М., Българското (не)доверие – ценности и социално доверие на българите в европейски контекст, Издателски комплекс на УНСС, София, 2020, 241 с., ISBN 978-619-232-315-8
13.Паунов, М., Изследване на индивидуалните предпоставки на емоционното усилие като медиатор между емоционния дисонанс и удовлетвореността, ангажираността и качеството на трудовата изява, Икономически алтернативи, УНСС, София, бр. 6, 2010 ISSN 1312-5281
14.Паунов, М., Интелигентност(и) и компетенции, сб. Научни трудове, УНСС, том 1, 2009, ISSN 0861-9344
15.Paunov,. M., Organizational Consequences and Individual Antecedents to Emotional Dissonance and Emotional Labor, European Journal of Business and Management, vol.5, N.32, (2013), ISSN 2222-1905 (paper) ISSN 2222-2839 (online), IC Impact factor 7.17
16.Paunov, M., Social Trust as an infrastructural element of cultures, Advances in Management and Applied Economics, Volume 9, Issue 2 (2019), Scienpress UK, ISSN: 1792-7552 (Online) 1792-7544 (Print), Impact Factor: 0.08 (RePEc)
ЦИТИРУЕМОСТ
В КНИГИ, СТАТИИ, СТУДИИ, ДОКЛАДИ И ДИСЕРТАЦИИ, ПО ОФИЦИАЛНА СПРАВКА (НЕПЪЛНА)
Ок. 600 цитирания в над 400 източника за 10-годишен период.
СПЕЦИФИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ
ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИЦИ
ЧетенеПисанеРазговорен
АНГЛИЙСКИ ОТЛИЧЕНОТЛИЧЕНОТЛИЧЕН
РУСКИОТЛИЧЕНОТЛИЧЕНОТЛИЧЕН
ПОРТУГАЛСКИОТЛИЧЕНОТЛИЧЕНМН. ДОБЪР
ИСПАНСКИБАЗИСЕН--
ФРЕНСКИБАЗИСЕН--
КОМПЮТЪРНИ
Текстообработка и графичен дизайнAdobe Illustrator, QuarkXpress
Обработка на графични изображенияAdobe Photoshop, Lightroom и др.
ПрезентационниPowerpoint и др.
Статистически пакетиSPSS, Excel
ДРУГИ ИНТЕРЕСИ
Литература с публикувани произведения
Фотография с изложби и награди
Музика член на филхармоничното общество