[вход] КнигиЕМОЦИИ, ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

© Издателство Авангард

Марин Паунов

« Обратно

Част първа: Развитие на концепциите за същността и ролята на човешките емоции за поведението и връзката им с интелигентността: теоретико-методологичен и исторически анализ

I. Eмоциите и значението им за поведението и изявата: развитие на теориите, изследователските програми и водещите приноси в историко-методологически план

II. Теории и интерпретации на интелигентността и връзките й с емоциите в историко-методологичека перспектива

Част втора: Интердисциплинарен методически инструментариум, подходи и приноси към съвременното разбиране за човешката емоционалност и значението й в организационен контекст

III. Подходи и приноси на етологията, еволюционната и сравнителната психология за организационното поведение, управлението и ефективността на управленския труд в сферата на емоциите, интелигентността и поведението

3.1. Етологични и социобиологични изследователски програми и приноси в сферата на емоциите
3.2. Изследователски програми и приноси на сравнителната и еволюционната психология в сферата на емоциите

IV. Подходи и приноси на социологията в областта на човешката емоционалност за организационното поведение, управлението и организационното развитие

4.1. Основни дискусионни теми за емоциите в социологията
4.2. Теории и изследователски подходи за емоциите в социологията

V. Невронаучни методи, подходи и приноси към разбирането на човешката емоционалност в общ и организационен контекст и значението й за организационното поведение и управленския труд

Част трета: Емоциите в организационното поведение и управлението на човешките ресурси - ключов фактор за качеството на трудовата изява, ефективността в управлението на човешките ресурси и организационното развитие

VI. Водещи съвременни изследователски тенденции при интерпретирането на интелигентността и емоциите в Организационното поведение, Управлението на човешките ресурси и Организационното развитие. Множествени интелигентности. Емоционална интелигентност и емоционална компетентност.

6.1. Множествена интелигентност
6.2. Интелигентност и компетентности
6.3. Емоционална интелигентност. Емоционална компетентност.
6.4. Съвременно състояние на психологическите разбирания за емоциите като фактор за поведението и изявата

VII. Емоционни и други некогнитивни фактори в поведенческата икономика и управлението на човешките ресурси

VIII. Човешката емоционалност в поведенческите науки и практиката на управлението в общ и организационен контекст

IX. Емоционни измерения на механизма и процеса на трудовата мотивация и ценностите при управлението на човешките ресурси и като фактор за качеството на трудовата изява и организационното развитие

9.1. Емоциите като ядро на трудовата мотивация
9.2. Емоциите и мотивационния механизъм
9.3. Емоции и ценности

Част четвърта: Емоционният дисонанс и емоционното усилие като фактор за качеството на трудовата изява, удовлетвореността от труда и ангажираността към организацията – индивидуални предпоставки и организационни последствия: две емпирични изследвания.

X. Емоционен дисонанс и емоционни усилия като фактор за удовлетвореност, ангажираност и качество на трудовата изява

XI. Две изследвания на предпоставките и последствията на емоционния дисонанс и емоционното усилие за управлението на човешките ресурси

А. Изследване 1 Емоционният дисонанс влияе негативно върху удовлетвореността от труда и ангажираността на служителите.
А1. Методология и методика
А2. Променливи
А3. Постановка и хипотези
А4. Анализ на данни и тестване на хипотезите

Б. Изследване 2 Влиянието на емоционния дисонанс върху изявата, удовлетвореността и ангажираността се опосредства от ценностната ориентация и познавателния стил на личността.
Б1. Методология и методика
Б2. Променливи
Б3. Постановка и хипотези
Б4. Анализ на данни и тестване на хипотезите