[вход] КнигиТРУДОВА
МОТИВАЦИЯ

© Издателство Ciela
София 2009 г.

Марин Паунов

« Обратно

I. МОТИВАЦИЯ И ПОВЕДЕНИЕ

 1. Мотивацията като живот
 2. Историко-теоретично развитие на проблема
 3. За някои основни категории и изследователски подходи
 4. Социалната етология и социобиологията за инстинктивното начало в поведението на човека

II. ТРУДОВА МОТИВАЦИЯ

 1. Същност. Какво е и какво не е мотивация
 2. Съдържание на трудовата мотивация
 3. За доказано важната роля на някои фактори
  3.1. Ролята на очакванията
  3.2. Ролята на целите
  3.3. Ролята на реактивността
  3.4. Ролята на справедливостта
  3.5. Ролята на Аз-а
 4. Парите като мотиватор
 5. Мотивация за труд въобще и за конкретен вид труд. Отношение (нагласа) към труда
 6. Мотивация за труд в определена организация. Ангажираност (съпричастност) към организацията
 7. Мотивация за постигане на добри резултати в труда
 8. Мотивация и удовлетвореност

III. УПРАВЛЕНСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ТРУДОВАТА МОТИВАЦИЯ (Мотивиране)

 1. Същност, граници и форми
 2. Мотивационна политика
  2.1. Мотивиране чрез самата работа
  2.2. Мотивиране чрез оценка и обратна връзка
  2.3. Мотивиране чрез участие (включеност) и активация
  2.4. Мотивиране чрез екипност
     2.4.1. Социализация
     2.4.2. Междуличностни отношения в групата
     2.4.3. Междугрупови отношения
  2.5. Мотивиране чрез статусно-ролеви харайтеристики
     2.5.1. Социално-групови роли
     2.5.2. Статус
  2.6. Мотивиране чрез ускорения (поощрения и наказания). Мотивиране чрез страх.
  2.7. Мотивиране чрез организационна култура
  2.8. Мотивиране чрез ръководство/лидерство
  2.9. Мотивиране чрез възнаграждение
 3. Индивидуално мотивиране (Отчитане на индивидуалните особености)
  3.1. Отчитане на темпераментовите особености
  3.2. Отчитане на индивидуалната мотивационна ориентация
  3.3. Отчитане на екстра-/интровертността и типа познавателен процес. Типологии на Юнг, Айзенк и Майерс-Бригс
  3.4. Отчитане на характерологичните особености на личността. Многомерен личностен въпросник “Минесота” (MMPI)
  3.5. Отчитане на индивидуално-специфичната толерантност към нееднозначността
  3.6. Отчитане на локализацията на контрола
  3.7. Отчитане на индивидуалните особености при проявлението на функционалната асиметрия на мозъка
  3.8. Отчитане на възрастта
  3.9. Отчитане на Аз-концепцията (самовъзприятието)