[вход] КнигиМОТИВАЦИЯ

© Университетско издателство
СТОПАНСТВО
София 1999 г.

Марин Паунов

« Обратно

I. МОТИВАЦИЯ И ПОВЕДЕНИЕ
1. Мотивацията като живот
2. Мотивация на човешкото поведение

2.1. Мотивационен механизъм
2.2. Съдържание на мотивационния процес
3.Трудът като сфера на дейност и мотивация

II. ТРУДОВА МОТИВАЦИЯ
1. Същност
2. Съдържание на трудовата мотивация
3. Особености на процеса на трудовата мотивация
3.1. Ролята на очакванията
3.2. Ролята на целите
3.3. Ролята на реактивността
3.4. Ролята на справедливостта
3.5. Ролята на Аз-а
4. Парите като мотиватор
5. Мотивация за труд въобще и за конкретен вид труд. Отношение
(нагласа) към труда
6. Мотивация за труд в определена организация. Ангажираност
(съпричастност) към организацията
7. Мотивация за постигане на добри резултати в труда
8. Мотивация и удовлетвореност

III. МОТИВИРАНЕ
(Управленско въздействие върху трудовата мотивация)
1. Същност, граници и форми
2. Мотивационна политика

2.1. Мотивиране чрез самата работа
2.2. Мотивиране чрез оценка и обратна връзка
2.3. Мотивиране чрез участие („включеност") и активация
2.4. Мотивиране чрез екипност
2.5. Мотивиране чрез статусно ролеви характеристики
2.6. Мотивиране чрез ускорения (поощрения и наказания). Моти¬
виране чрез страх
2.7. Мотивиране чрез организационна култура
2.8. Мотивиране чрез ръководство/лидерстВо
2.9. Мотивиране чрез Възнаграждение
3. Индивидуално мотивиране
(отчитане на индивидуалните особености)
3.1. Отчитане на темпераментовите характеристики
3.2. Отчитане на индивидуалната мотивационна ориентация
3.3. Отчитане на екстра-ДттроВертността
и типа познавателен процес.
Типологии на Юнг, Айзенк и Майерс-Бригс
3.4. Отчитане на характерологичните особености на личността.
Многомерен личностен въпросник „Минесота"
(Мтпе5о1а МиШрЬахю Регзопа! 1пуеп1огу - ММР1)
3.5. Отчитане на индивидуално специфичната
толерантност към нееднозначността
3.6. Отчитане на локализацията на контрола
3.7. Отчитане на индивидуалните особености
при проявлението на функционалната асиметрия на мозъка
3.8. Отчитане на възрастта
3.9. Отчитане на Аз-концепцията (самовъзприемането

Приложение 1: Теоретико-методологични и исторически основи на мотивацията
Приложение 2: фройдизмът и бихейвиоризмът за поведението