[вход] КнигиОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ

© Издателство Ciela
София 1999 г.

Марин Паунов

« Обратно

1. Увод в организационното поведение
1.1. Организационното поведение като научна област и академична дисциплина.
1.2. Някои фундаментални концепции, лежащи в основата на организационното поведение
1.3.1. За природата на човека
1.3.2. За природата на организацията/групата

ИНДИВИДУАЛНО ТРУДОВО ПОВЕДЕНИЕ

2. Индивидуални различия
2.1. Способности и интелигентност
2.2. Темперамент
2.3. Когнитивни (познавателни) стилове. Типология на Карл Юнг
2.4. Интровертно-екстравертна скала
2.5. Класификация на Майерс-Бригс
2.6. Локализация на контрола; мозъчна асиметрия, толерантност към нееднозначността
2.7. Темпераментова типология на Кречмер
2.8. ММР1 - скали
2.9. Интегрален характеров портрет

3. Ценностна ориентация и етика

4. Динамика на индивидуалните различия

5. Аз-ът в организационното поведение. Възприятия (перцепции)
и причинни характеристики (каузални атрибуции)

5.1. Аз-ът в организационното поведение
5.2. Социален познавателен процес
5.3. Причинни характеристики и възприятийни изходи
5.3.1. Причинни характеристики
5.3.2. Възприятийни изходи

6. Мотивация, отношение, ангажираност
6.1. Място на мотивационния проблем в познанието за човека
6.2. Мотивите и мотивацията в сферата на организационното поведение
6.2.1. Мотивационни модели в организационното поведение
6.2.2. Мотивационни теории в организационното поведение
6.2.2.1. Теории за потребностите
6.2.2.2. Теории за мотивационния процес
6.3. Взаимовръзка между мотивация, удовлетвореност и изява
6.4. Ролята на парите (трудовото възнаграждение) като мотиватор
6.5. Видове мотивация към труд. Отношение (нагласа).Ангажираност (съпричастност)
6.5.1. Мотивация за труд въобще и за конкретен вид труд. Отношение (нагласа) към труда
6.5.2. Мотивация за труд в определена организация. Ангажираност (съпричастност)
6.5.3. Мотивация за постигане на добри резултати в труда
6.6. Мотивиране

7. Модифициране на индивидуалното трудово поведение

УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПОВИТЕ ПРОЦЕСИ И ПОВЕДЕНИЕ

8. Организационни теории. Групи
8.1. Организационно-поведенски аспекти на организацията
8.1.1. Класическа организационна теория
8.1.2. Бюрократичната организация на Вебер
8.1.3. Организацията като социотехническа система
8.1.4. Четиримерният модел на Болман и Дийл
8.2. Групи

9. Организационни роли, статус и социализация
9.1. Социално-групови роли
9.2. Статус
9.3. Социализация.

10. Формални и неформални групи и структури
10.1. формални групи
10.2. Организационни структури
10.2.1. функционална структура
10.2.2. Дивизионална (предметна) структура
10.2.3. Матрична структура
10.2.4. Мрежови структури
10.3. Неформална организация

11. Организационна култура
11.1. Природа на организационната култура
11.2. форми на организационната култура
11.3. Функции на организационната култура
11.4. Механизми на възникване и развитие на организационната култура.
11.5. Въздействия върху организационната култура

МЕЖДУЛИЧНОСТНО ПОВЕДЕНИЕ В ГРУПАТА

12. Комуникации
12.1. Същност и видове комуникация
12.2. Комуникационни проблеми
12.3. Активното слушане

13. Междуличностна динамика в групата
13.1. Социална транзакция: его-статуси и житейски позиции.
13.2. Власт
13.3. Организационна политика
13.4. Организационният конфликт

14. Ръководство и лидерство
14.1. Същност и разграничения
14.2. Концепции за ръководството и лидерството
14.2.1. Концепции, основани на процесите на вземане на решение
14.2.2. Концепции, основани на различието в ориентациите: към задачите или към хората
14.2.3. Ситуационни теории
14.2.4. Теории за харизматичното лидерство
14.3. Заместители и усилватели на лидерството. Свръхлидерство. МУВ-концепция
14.4.Управленски тренинг

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОВЕДЕНСКИ АСПЕКТИ НА ОТНОШЕНИЕТО ОРГАНИЗАЦИЯ - ЛИЧНОСТ

15. Конформизъм и агресивност
15.1. Конформно поведение
15.2. Агресивност

16. Ограничителни организационни въздействия върху личността.

17. Активация, оценка и участие в управлението
17.1. Активация
17.2. Оценка на изявата
17.3. Участие в управлението

18. Качество на трудовия живот. Стрес. Съветване
18.1. Качество на трудовия живот. Длъжността като фактор за мотивация и удовлетвореност
18.2. Стрес и неговото управление
18.3. Съветване

19. Групова динамика
19.1. Съвещаващата се група
19.2. Групата като ефективен екип

20. Управление на промяната

21. Междугрупови отношения