[вход] КнигиСТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

© Университетско издателство
СТОПАНСТВО
София 1999 г.

Марин Паунов

 

« Обратно

1. Същност, обхват и съдържание на стратегическото управление на човешките ресурси

2. Стратегията по човешките ресурси и функционалното звено "Човешки ресурси"
в организацията


3. Приносът на УЧР при различни стратегически приоритети на бизнес единицата

   3.1. УЧР и трите базисни стратегически избора
   3.2. Еволюция на отрасъла, базисните стратегии и дейността по УЧР
   3.3. УЧР при отраслово и ситуативно обусловени стратегии
   3.4.УЧР при различни стратегически ходове и бойни тактики

4. Реализация на стратегията по човешките ресурси

5. Стратегия и култура

6. Стратегическо управление на човешките ресурси в началото на новото хилядолетие