[вход] КнигиОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА

© Издателски Комплекс - УНСС

Марин Паунов

« Обратно


Съдържание

Увод 7

Първа глава

СЪЩНОСТ, ФОРМИ И ФУНКЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА.

ВРЪЗКИ С ДРУГИ КУЛТУРАЛНИ СИСТЕМИ - стр. 11

1. По въпроса за същността на културата въобще и на организационната култура - в частност - стр. 11
2. Форми на организационната култура - стр. 24
3. Функции на организационната култура - стр. 27
4. Връзка на организационната култура с други културални системи - стр. 31

Втора глава

ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРАЛНИТЕ ФОРМИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА стр. 36

1. Организационният език - стр. 36
2. Конвенционалната мъдрост - стр. 42
3. Митовете - стр. 51
4. Артефактите - стр. 53
5. Нормите - стр. 55
6. Ритуалите - стр. 57
7. Героите - стр. 59
8. Организационният климат - стр. 61

Трета глава

ВИДОВЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ КУЛТУРИ - стр. 65

1. Оценка на оценяването (или за логиката на измерването, сравняването и класифицирането на организационните култури) - стр. 65
2. Някои влиятелни идеи за класифициране - стр. 71

Четвърта глава

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА И СТРАТЕГИЯ - стр. 97

1. За същността на стратегията - стр. 97
2. Стратегия и култура - стр. 102

Пета глава

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА И ТРАНСКУЛТУРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ - стр. 105

1. Управленски въздействия върху организационната култура - стр. 105
2. Транскудтурално управление - стр. 123

Шеста глава

ЗА НЯКОИ ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ СЪВРЕМЕННИ ЕТНОРЕГИОНАЛНИ КУЛТУРИ - стр. 133

1. АНГЛОСАКСОНЦИТЕ (Великобритания, САЩ и Канада) - стр. 140
1.1. Английската култура и управление - стр. 142
1.2. Американската култура и управление
1.3. Канадската култура и управление

2. ЛАТИНСКИТЕ КУЛТУРИ - ЮЖНА ЕВРОПА И ЮЖНА АМЕРИКА
(Франция, Италия, Бразилия)
2.1. Латинският подход
2.2. Френската култура и управление
2.3. Италианската култура и управление
2.4. Бразилската култура и управление

3. СЕВЕРНОЕВРОПЕЙЦИТЕ И ИЗРАЕЛ (Германия, Швеция и Израел).
3.1. Северноевропейският подход
3.2. Германската култура и управление
3.3. Шведската култура и управление
3.4. Израелската култура и уцравление

4. АЗИАТЦИТЕ (Китай с Хонг Конг и Япония) 4.1. Китайската култура и управление
4.2. Хонг Конг
4.3. Японската култура и управление

5. АРАБИТЕ ОТ БЛИЗКИЯ ИЗТОК
(примерни общества Саудитска Арабия и Египет)
5.1. Четири влияния върху арабското управление
5.2. Уцравление към високите и ниските нива
5.3. Управление на несигурното бъдеще
5.4. Културата и управлението в Саудитска Арабия
5.5. Египетската култура и управление

6. РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ (Субсахарна Африка и Индия)
6.1. Подходът към управлението
6.2. Управлението в Африка
6.3. Индийската култура и управление

7. СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА И ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА (Русия и Полша)'
7.1. Какво осшвя след сеое си комунистическата ера
* 7.2. Управлението
7.3. Успехи и трудности
7.4. Различни начини на управление в комунизма
7.5. Промяна но пътя
7.6. Руската култура и уцравление
7.7. Полската култура и управление

Седма глава

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕННОСТИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ

1. Теория и методология
2. Методика
3. Анализ на резултатите
3.1. Относителното място на българите сред европейските нации по отношение на ценностните дименсии, индекси и измерители и другите европейски нации
л.З. Щастие, удовлетвореност от аспекти на живота и доверие в държавните институции
3.4. Ценности, религия и щастие: българите и източното православие в сравнение с други европейски нации и вероизповедания.......

Осма глава

ОРГАНИЗАЦИОННО-КУЛТУРНАТА СПЕЦИФИКА В БЪЛГАРИЯ...

Приложение 1
Приложение 2
Литература...