[вход] КнигиБЪЛГАРСКОТО (НЕ)ДОВЕРИЕ

© Издателски Комплекс - УНСС

Марин Паунов

« Обратно


СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

Ценности и култура

 • Защо културата като смисъл има значение
 • Хомеостатични дисбаланси - мотивация - ценности - активност
 • Формиране и равнища на съществуване на ценностите. Ценности и култура
 • За връзката култура - икономика


Социалното доверие

 • Същност и концептуална рамка
 • Социалното доверие като инфраструктурен елемент при културните дименсии и предпочитания


Българското (не)доверие - особености и следствия

 • Българските ценностни особености
  • Методика
  • Относителното място на българите сред европейските нации по отношение на ценностните дименсии, индекси и измерители
 • Българското (не)доверие
 • Социално-икономически измерения на българското недоверие
 • Някои от причините за българската ценностна специфика

Възможното бъдеще

Заключение

Послеслов

Литература

Приложения