[вход] КнигиОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ

© Издателство Ciela

Марин Паунов

« Обратно


СЪДЪРЖАНИЕ


Глава първа: Увод в организационното поведение


1.1. Организационното поведение като научна област и академична дисциплина: за предмета, равнищата на анализ, целите, подходите и връзките с други сфери на научното познание
1.2. За връзката на ОП със „здравия разум”
1.3. За историческите корени на ОП
1.4. Някои “фундаментални концепции”, лежащи в основата на орга-низационното поведение
1.4.1. За природата на човека
1.4.2. За природата на организацията/групата
1.4.3. Емоционни и други ирационални фактори в поведенческите науки и управлението


Част първа. Индивидуално трудово поведение


Глава втора: Индивидуални различия


2.1. Способности и интелигентност
2.1.1. Способности
2.1.2. Интелигентност
2.1.3. Множествени интелигентности
2.1.4. Емоционална интелигентност
2.1.5. Интелигентност и компетенции
2.2. Темперамент и четиримерните модели
2.2.1. Темперамент
2.2.2. Психологически типове по Карл Юнг
2.2.2.1. Юнговите „общи типове отношение (атитюди)”
2.2.2.2. Юнговите „функционални типове”
2.3. Съвременни Класификации, базирани върху теорията на Юнг
2.3.1 Индикатор на типовете на Майерс-Бригс (MBTI)
2.3.2. „Сортиране на темпераментите” – Дейвид Кърси
2.3.3. Личностен въпросник на Айзенк
2.4. Локализация на контрола, толерантност към нееднозначността, функционална мозъчна асиметрия
2.5. MMPI - Скали
2.6. Интегрален характеров портрет
2.7. Други типологии. „Голямата петица”


Глава трета: Ценности, етика и динамика на индивидуалните различия


3.1. Ценности
3.2. Етика
3.3. Динамика на индивидуалните различия


Глава четвърта: Социални възприятия


4.1. АЗ-ът в организационното поведение
4.2. Социален познавателен процес
4.3. Причинни характеристики и възприятийни изходи
4.3.1. Причинни характеристики
4.3.2. Възприятийни изходи


Глава пета: Мотивация, отношение, ангажираност


5.1. Мотивите и мотивацията
5.1.1. Механизмът на мотивацията
5.1.2. Съдържанието на мотивационния процес
5.1.3. Трудът като сфера на дейност и мотивация
5.1.4. Разпространени мотивационни подходи и практики
5.1.5. Мотивационни теории в ОП
5.1.5.1. Теории за потребностите
5.1.5.2. Теории за мотивационния процес
5.2. Мотивация, удовлетвореност и изява
5.3. Ролята на парите (трудовото възнаграждение) като мотиватор
5.4. Видове мотивация към труд. Отношение (нагласа). Ангажираност (съпричастност)
5.4.1. Мотивация за труд въобще и за конкретен вид труд. Отношение (нагла-са) към труда
5.4.2. Мотивация за труд в определена организация. Ангажираност (съприча-стност) към организацията
5.4.3. Мотивация за постигане на добри резултати в труда
5.5. Мотивиране
5.6. Модифициране на индивидуалното трудово поведение


Част втора. Управление на груповите процеси и поведение


Глава шеста: Организационни теории. Групи


6.1. Организационноповеденски аспекти на организацията
6.1.1. Класическа организационна теория
6.1.2. Бюрократичната организация на Вебер
6.1.3. Организацията като социотехническа система
6.1.4. Длъжности и качество на трудовия живот
6.1.5. Четиримерният модел на Болман и Дийл
6.2. Групи
6.3. Съвещаващата се група
6.4. Групата като ефективен екип
6.5. Неформална организация
6.6. Изграждане и поддържане на мрежа от отношения (Нетуъркинг)
6.7. Междугрупови отношения


Глава седма: Групова динамика


7.1. Социално-групови роли
7.2. Статус
7.3. Социализация
7.4. Власт
7.5. Организационна политика
7.6. Организационният конфликт
7.7. Конформно поведение
7.8. Фрустрация и агресивност


Глава осма: Лидерство, комуникации и управление на промяната


8.1. Ръководство и лидерство
8.1.1. Същност и разграничения
8.1.2. Концепции за ръководството и лидерството
8.1.2.1. Концепции, основани на процесите на вземане на решение
8.1.2.2. Концепции, основани на различието в ориентациите: към за-дачите или към хората
8.1.2.3. Ситуационни теории
8.1.2.4. Теории за харизматичното лидерство
8.1.3. Заместители и усилватели на лидерството. Свръхлидерство. MYB-кон-цепция
8.2. Комуникации
8.2.1. Същност и видове комуникация
8.2.2. Комуникационни проблеми
8.2.3. Активното слушане
8.3. Управление на промяната


Глава девета: Организация и личност


9.1. Активация
9.2. Оценка на изявата
9.3. Участие в управлението
9.4. Стрес и неговото управление
9.5. Съветване
9.6. Ограничителни организационни въздействия върху личността


Глава десета: Организационна култура


10.1. Природа на организационната култура
10.2. Форми на организационната култура
10.3. Функции на организационната култура
10.4. Механизми на възникване и развитие на организационната кул-тура
10.5. Видове култури
10.5. Въздействия върху организационната култура