[вход] КнигиЕМОЦИИТЕ НА ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС

© Издателство
Комплекс - УНСС

Марин Паунов

« Обратно

Увод

  1. Идеите за човешката емоционалност при вековете
  2. Психологически идеи за емоциите
  3. Социологията за емоциите
  4. Невронауките за емоциите
  5. Присъствие и значение на емоциите в поведенческите науки и практиката на управлението
  6. Емоционни и други некогнитивни фактори в икономиката, управлението и работата с хора
  7. Емоционният дисонанс и емоционните усилия и значението им за удовлетвореността на заетите, ангажираността им с целите и ценностите на организацията и за качеството на трудовата им изява

Заключение

Приложения